Home · Blog · Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr PHX/27 3 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Edukacyjnego
Harmonogram dyskusja w czasie konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:
 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ekspertyza "Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych"
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Szkolenia Z Motywowania
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • "Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz ostrołęcki
  Upoważnieni beneficjenci to: Łódzka Wytwórnia Papierosów S.A., UNIONTEX S.A., IMPEXMETAL S.A., Układanie Kostki Brukowej Max-Bruk 20 lat doświadczenia, PPHU "TELWISAT" S.C. , Internet Union , AGROPLUS PODLASIE Sp. z o.o., DD-Lab Sp. z o.o., hotspot.krakow.pl , mTP Met-Plast , Solali , VITON S.A., LEGBUD GARGULA Józef Garguła, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET”
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  10.06.2015. 00:02